Yrkesskadeerstatning

Hvis du blir skadet på jobb, vil du som regel ha krav på erstatning.

Øystein Helland

Øystein Helland

Partner og daglig leder

Se hele profilen

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade er en skade på person som inntreffer som følge av en arbeidsulykke. Skadebegrepet inkluderer også dødsfall.

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en plutselig eller uventet ytre hendelse som skadelidte har vært utsatt for under arbeid.

Det må være en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i aktuelle yrke.

Både fysiske og psykiske skader dekkes av yrkesskadebegrepet.

Når har jeg krav på yrkesskadeerstatning?

Skaden må ha skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Det er ikke et krav at ulykkeshendelsen er uvanlig i det aktuelle arbeidsforholdet, men den må skje uventet slik at skadelidte ikke rekker å avverge skaden. Dette innebærer at for eksempel belastningslidelser som oppstår over tid ikke anses som yrkesskade som gir rett til erstatning.

Grensedragningen mellom hvilke skader som dekkes og hvilke skader som ikke dekkes kan by på betydelig tvil.

Hvilke yrkesskader kan gi meg krav på erstatning?

De vanligste yrkesskadene er fallulykke, klemskade, trafikkulykke og hodeskade.

Det er imidlertid en rekke skader som kan gi deg erstatning. Disse finner du på listen over hvilke skader som kan gi deg yrkesskadeerstatning.

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Noen sykdommer likestilles med yrkesskade, og kan gi rett til erstatning. Les mer om erstatning ved yrkessykdom her.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom vilkårene for yrkesskade er oppfylt kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Les «Lov om yrkesskadeforsikring» her.

Kan jeg få erstatning hvis arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring?

Ja. Dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan kravet i stedet rettes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Hvordan beregnes yrkesskadeerstatningen?

Dersom du får godkjent skaden som yrkesskade vil yrkesskadeforsikringen dekke:

  • Påført inntektstap
  • Påførte utgifter
  • Påført tap knyttet til tapt evne til å arbeide i hjemmet
  • Tap i fremtidig erverv
  • Utgifter som skaden antas å påføre deg i fremtiden
  • Ménerstatning

Erstatning for fremtidig inntektstap er standardisert, og avhenger av inntektsnivået på skadetidspunktet, uføregrad samt skadelidtes alder og folketrygdens grunnbeløp (G) på oppgjørstidspunktet.

Ménerstatning, som er erstatning for tapt livsutfoldelse, tilkjennes i de tilfeller der det foreligger en varig og betydelig skade av medisinsk art.

Dersom en person omkommer som følge av en yrkesskade tilkjennes det erstatning for forsørgertap til den eller de som avdøde forsørget etter nærmere angitte regler.

Finnes det en invaliditetstabell for yrkesskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en yrkesskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader».

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Har jeg krav på å få dekket utgiftene til advokat etter en arbeidsulykke?

Ja. Som en del av utgiftene som forsikringsselskapet plikter å dekke inngår også rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i saken.

Hva er det yrkesskadeforsikringen ikke dekker?

Du får ikke utbetalt erstatning for de utgiftene som kan kreves dekket av det offentlige via blant annet HELFO og Pasientreiser.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i yrkesskadeerstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning etter en yrkesskade avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Dersom du får en varig skade, og du i tillegg får redusert din arbeidsevne, kan erstatningen i mange tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva må arbeidsgiver gjøre hvis det skjer en arbeidsulykke?

Arbeidsgiver plikter å melde fra om yrkesskaden til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlig personskade og dødsfall skal arbeidsgiver også melde skaden til Arbeidstilsynet.

Dersom arbeidsgiveren din ikke har gjort dette, må du melde skaden til NAV selv.

Hva skjer hvis arbeidsulykken ikke er meldt til NAV?

Dersom skaden er meldt for sent kan den likevel godkjennes som yrkesskade dersom det er klart at skaden er en yrkesskade, og det foreligger særlige grunner til at melding ikke ble gitt til rett tid.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hva har jeg krav på fra NAV hvis NAV godkjenner yrkesskaden min?

Når yrkesskaden er godkjent av NAV kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om godkjent yrkesskade.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Når må jeg varsle forsikringsselskapet om en yrkesskade?

Det er ingen meldefrist for yrkesskader til forsikringsselskapet.

For forsikringer som er utløst av yrkesskaden som for eksempel ulykkesforsikring eller uføreforsikring gjelder det imidlertid en varslingsfrist til forsikringsselskapet på ett år fra du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Dersom du ble skadet i trafikken mens du var på jobb må skaden meldes ansvarlig forsikringsselskap for trafikkulykken innen ett år.

Har jeg krav på yrkesskadeerstatning etter en trafikkulykke?

Dersom du ble skadet i trafikken mens du var på jobb bør du også melde skaden til ansvarlig forsikringsselskap for trafikkulykken. Erstatning etter en trafikkulykke og erstatningen etter en yrkesskade beregnes forskjellig, og du har krav på den erstatningen som gir høyest utbetaling.

Les mer om erstatning ved trafikkulykke her.

Når blir kravet mitt om yrkesskadeerstatning foreldet?

Det er viktig å være oppmerksom på at et erstatningskrav mot forsikringsselskapet kan foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forehold som begrunner kravet.

Vurderingen av om et krav er foreldet er imidlertid ofte komplisert, og du bør derfor kontakte erfaren erstatningsadvokat dersom du er usikker på om ditt krav er foreldet eller dersom forsikringsselskapet hevder dette.

Har jeg krav på mer i erstatning hvis jeg er ansatt i stat eller kommune?

For ansatte i stat og kommune vil en yrkesskade i tillegg kunne utløse rett til erstatning under hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les også: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene

Slik erstatning kommer ikke i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, men det skal foretas en samordning som innebærer at erstatningen skal utbetales etter det regelsettet som gir høyest erstatning.

Har jeg rett til yrkesskadeerstatning som vernepliktig?

Militært personell, vernepliktige og andre tjenestepliktige her også yrkesskadedekning for skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert. Dette gjelder også for militært personell som deltar i internasjonale operasjoner.

Les også: Dette har du krav på hvis du skader deg i militæret

Hvorfor bør jeg kontakte advokat?

Erstatningssaker etter yrkesskader kan by på komplekse problemstillinger av både juridisk og medisinsk karakter. Det er derfor lurt å kontakte en advokat med god kompetanse innenfor dette fagfeltet.

Må jeg betale for advokatutgiftene mine selv?

Nei. Normalt dekker yrkesskadeforsikringsselskapet dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i forbindelse med behandlingen av saken.

Les også: Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med slike saker hver eneste arbeidsdag, og har bistått mange tusen klienter etter yrkesskade.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkesskade. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.