Yrkessykdom

Hvis du har blitt syk av jobben, vil du som regel ha krav på erstatning.

Øystein Helland

Øystein Helland

Partner og daglig leder

Se hele profilen

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeid over tid.

Akutte hendelser vil gjerne bli definert som yrkesskade.

Les mer om erstatning for yrkesskade her.

Hvilke sykdommer kan gi rett til yrkesskadeerstatning?

Sykdommer som anses yrkesrelaterte, og som dermed likestilles med yrkesskade er listet opp i forskrifts form. Dette er typisk:

 • Sykdommer som skyldes forgiftning eller kjemisk påvirkning
 • Allergiske og egenartede hud- og lungesykdommer
 • Sykdommer som følge av strålingsenergi
 • Nedsatt hørsel som følge av larmpåvirkning
 • Sykdommer i armer og hender som følge av vibrerende verktøy
 • Sykdommer som skyldes endring i barometertrykk
 • Visse tilfeller av smitteoverførte sykdommer
 • Yrkesrelatert vaksinasjon

Det er en rekke sykdommer som kan gi deg erstatning. Disse finner du på listen over hvilke skader som kan gi deg erstatning for yrkessykdom.

Det er også en egen forskrift om sykdommer og forgiftninger oppstått som følge av nærmere spesifiserte virksomheter og arbeidsprosesser. 

Har alle ansatte forsikring som dekker yrkessykdom?

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom vilkårene for yrkessykdom er oppfylt kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Les lov om yrkesskadeforsikring her.

Kan jeg få erstatning hvis arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring?

Dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring kan kravet rettes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Når må jeg varsle forsikringsselskapet?

Det er ingen meldefrist for yrkesskader og yrkessykdommer til forsikringsselskapet.

For forsikringer som er utløst av yrkesskaden/sykdommen som for eksempel ulykkesforsikring gjelder det imidlertid en varslingsfrist til forsikringsselskapet på ett år fra du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Kan kravet bli foreldet?

Det er viktig å være oppmerksom på at et krav ovenfor forsikringsselskapet kan bli foreldet etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forehold som begrunner kravet.

Hva slags erstatning har jeg krav på?

Dersom du får godkjent sykdommen som en yrkessykdom vil yrkesskadeforsikringen dekke:

 • Påført inntektstap
 • Påførte utgifter
 • Påført tap knyttet til tapt evne til å arbeide i hjemmet
 • Tap i fremtidig erverv
 • Utgifter som skaden antas å påføre deg i fremtiden
 • Ménerstatning

Som en del av utgiftene som skal dekkes inngår også rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i saken.

Du får ikke utbetalt erstatning for de utgiftene som kan kreves dekket av det offentlige via blant annet HELFO og Pasientreiser.

Erstatning for fremtidig inntektstap er standardisert, og avhenger av inntektsnivået på skadetidspunktet, uføregrad samt skadelidtes alder og folketrygdens grunnbeløp (G) på oppgjørstidspunktet.

Ménerstatning, som er erstatning for tapt livsutfoldelse, tilkjennes i de tilfeller der det foreligger en varig og betydelig skade av medisinsk art.

Dersom en person omkommer som følge av yrkessykdom tilkjennes det erstatning for forsørgertap etter nærmere regler til den eller de som avdøde forsørget.

Finnes det en invaliditetstabell for yrkessykdom?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter yrkessykdom.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter yrkessykdom

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Hva er det yrkesskadeforsikringen ikke dekker?

Du får ikke utbetalt erstatning for de utgiftene som kan kreves dekket av det offentlige via blant annet HELFO og Pasientreiser.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i yrkesskadeerstatning etter yrkessykdom?

Hvor mye du kan få i erstatning etter en yrkessykdom avhenger blant annet av sykdommens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser denne har fått for din arbeidsevne.

Dersom du får en varig sykdom, og du i tillegg har fått redusert din arbeidsevne, kan erstatningen i mange tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva har jeg krav på fra NAV hvis NAV godkjenner sykdommen min som yrkessykdom?

Når yrkessykdommen er godkjent av NAV kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved å vise frem vedtaket om godkjent yrkessykdom.

Hos lege eller fysioterapeut dekker folketrygden som hovedregel en større del av utgiftene enn når skade ikke skyldes en yrkessykdom. Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Må jeg melde fra om yrkessykdommen min til NAV?

Arbeidsgiver plikter å melde fra om yrkessykdommen til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at man ble klar over årsaken til sykdommen. Dersom arbeidsgiveren din ikke har gjort dette, må du melde fra til NAV selv.

Dersom kravet er meldt for sent kan sykdommen likevel godkjennes som yrkessykdom dersom det er klart at sykdommen er en yrkessykdom, og det foreligger særlige grunner til at melding ikke ble gitt til rett tid.

Du finner relevant skademeldingsskjema til NAV her.

Har jeg krav på mer i erstatning hvis jeg er ansatt i stat eller kommune?

For ansatte i stat og kommune vil en yrkessykdom i tillegg kunne utløse rett til erstatning under hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les også: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene

Slik erstatning kommer ikke i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, men det skal foretas en samordning som innebærer at erstatningen skal utbetales etter det regelsettet som gir høyest erstatning.

Har jeg krav på erstatning for yrkessykdom som vernepliktig?

Militært personell, vernepliktige og andre tjenestepliktige her også yrkesskadedekning for sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert. Dette gjelder også for militært personell som deltar i internasjonale operasjoner.

Les også: Dette har du krav på hvis du skader deg i militæret

Hvorfor bør jeg kontakte advokat ved yrkessykdom?

Saker om yrkessykdom kan by på kompliserte problemstillinger av både juridisk og medisinsk karakter. Det er derfor lurt å kontakte en advokat med spesialkompetanse på yrkesskader og yrkessykdom.

Må jeg betale for advokatutgiftene mine selv?

Nei. Normalt dekker yrkesskadeforsikringsselskapet dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand for behandlingen av saken.

Les også: Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med slike saker hver eneste arbeidsdag, og har bistått et stort antall klienter etter yrkessykdom.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkessykdomssak. Ta kontakt med oss i dag.

Bilde til kontaktskjema Lene

Ønsker du gratis samtale med advokat?

+47 67 23 46 90

Fyll ut skjemaet under

Dette nettstedet benytter cookies for sporing og annonsering. Les vår personvernserklæring her.